مرکز بین المللی علوم مغز و اعصاب ایران

پیشینه مرکز از ایده تا اجرا

موسســه خیریــه متوســلین بــه امــام رضــا علیــه الســام کــه از ســال ۶۸ ســابقه طوالنــی در حــوزه فعالیتهــای نیکوکارانــه
احســان و هبــه در ســطح جامعــه داشــت، در ســال ۸۹ بــا اطــاع از ایــده پروفســور ســمیعی بــرای انتقــال دانــش علمــی موجــود
از خــارج بــه داخــل کشــور تصمیــم بــه عملیاتــی کــردن ایــن پیشــنهاد گرفــت.
موسســه خیریــه بــا ایــن نــگاه کــه اســتفاده همــه جانبــه از ایــن ایــده در جهــت شــکوفایی و رونــق بخشــی در
بخــش بهداشــت و پزشــکی، تور یســم ســامت، آمــوزش علــوم پزشــکی، اشــتغال زایــی و خدمــات رســانی بــه
بیمــاران کــم بضاعــت فرصتــی مغتنــم اســت.
پــس از رایزنــی هــای بســیار بــا صاحــب نظــران و مدیــران اجرایــی، همراهــی خیریــن نیکــوکار و تعامــل بــا تیــم پزشــکی هانــوور
در ششــم اردیبهشــت ســال۱۳۸۹ عملیــات کلنــگ زنــی مرکــز بینالمللــی علــوم مغــز و اعصــاب ایــران در زمینــی بــه مســاحت
۷۰ هــزار مترمربــع آغــاز شــد کــه در حــال حاضــر ۹۴۰۰۰ متــر مربــع بنــا در ایــن زمیــن بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
مدیریــت اجرایــی ایــن پــروژه بــزرگ تمــام عــزم خــود را جــزم کــرد تــا همزمــان بــه صــورت مــوازی ســه فا کتــور طراحــی و اجــرا
ســاختمان بیمارســتان، تهیــه لیســت و عقــد قــرارداد خریــد و ســاخت بــه روزتریــن تجهیــزات پزشــکی و بــه کارگیــری و آمــوزش
منابــع انســانی متخصــص و متعهــد ایرانــی را بــه ســر منــزل مقصــود رســاند.
در بخــش طراحــی و ســاخت عــاوه بــر اســتفاده از تجربیــات مهندســان آلمانــی در ســاخت مرکــز INI هانوفــر، از ســایر شــرکت
هــای مشــاور حــوزه ســامت و درمــان نیــز اســتفاده شــده اســت.

ظرفیت های درمانی

بخش های بیمارستان

مجموعــه پــروژه مرکــز بیــن المللــی مغــز و اعصــاب ایــران بــه عنــوان کاملتریــن، پیشــرفتهترین و بزرگتریــن مرکــز تخصصــی
جهــت تحقیــق، آمــوزش و درمــان بیماریهــای مغــز و اعصــاب و تشــخیص بیمــاران ســرطانی در منطقــه غــرب آســیا، از
یــک واحــد ســاختمان اصلــی بیمارســتان، پلــی کلینیــک تخصصــی، ســاختمان مــوزه و مرکــز آمــوزش تحقیقــات علــوم مغــز و
اعصــاب تشــکیل شــده اســت. ســاختمان اصلــی بیمارســتان بــه مســاحت ۵۰ هزارمترمربــع در طبقــات همکــف تــا دوم شــامل
بخشهــای رو به رو اســت:

طبقات همکف تا دوم

شـامل بخشهـای پرتودرمانـی، سـیکلوترون، بسـتری یـد
درمانـی، شـیمیدرمانی، پزشـکی هسـتهای، آزمایشـگاه،
رادیولـوژی، اسـتریل مرکـزی، اورژانـس، آزمایشـگاه،
رادیولـوژی، مرا کـز نظـارت تصویـری، کنتـرل هوشـمند،
فضاهـای اداری، بخشهـای مراقبتهـای ویـژه )ICU(،
مراقبتهـای ویـژه )ICU( عفونـی، اعمـال جراحـی، فضـای
پشـتیبانی، اعمـال جراحـی، کلینیـک خـواب و اتـاق
تاسیسـات و همچنیـن سـالنهای همایـش، واحـد پژوهش،
رسـتوران، بوفه و انتظار، کتابخانه، بایگانی مدارک پزشـکی،
فضـای اسـتراحت میهمانـان، بخـش مدیریـت

ساختمان اصلی

ایــن ســاختمان کــه بــه شــکل مغــز انســان طراحــی شــده
اســت، قســمتهایی همچــون: پاویــون پزشــکان، فضــای
اقامــت میهمانــان، پذیــرش اصلــی، فضــای پشــتیبانی،
بخــش بســتری و POST ICU، ســاختمان مغــز و بخــش
بســتری کــودکان را در بــردارد.

طبقات ششم تا هشتم

بخشهــای بســتری و در طبقــه نهــم: طبقــه بســتری vip و
در انتهــا طبقــه دهــم: بخــش ر یاســت، واحــد اقامتــی جهــت
پزشــکان و رز یدانــس ، کتابخانــه تخصصــی و بخــش اداری
جانمایــی شــده اســت.

کلینیک

در بخش دیگری از این طرح عظیم، ساختمان کلینیک در پنج طبقه طراحی شده است. کلینیک تخصصی به تعداد ۵۵
مطب برای پذیرش و مشاوره بیماران سرپایی میباشد. این کلینیک مجهز به بخشهای اسکوپی، آندوسکوپی، برنوکوسکوپی،
کولونوسکوپی، ERCP، دستگاههای رادیولوژی، سی تی اسکن، ماموگرافی و سونوگرافی می باشد. بخشهای فروشگاه، بوفه،
اسکوپی، رادیولوژی، نمونهگیری آزمایشگاه، داروخانه و انتظار پذیرش در طبقههای همکف و اول برای این مجموعه در نظر گرفته
شده و در طبقههای دیگر اتاقهای معاینه و مشاوره قرار دارد. در فضای جنبی ساختمان کلینیک، ساختمان موزه پزشکی قرار
دارد. طراحی این ساختمان با پنج طبقه بنا با کاربری موزه انجام شده است و در هر طبقه فضایی به نمایش دائمی افتخارات
کسب شده توسط دانشمندان علوم پزشکی کشور اختصاص داده شده است.

زیر ساخت های تشخیصی-درمانی

تجهیزات

این مرکز دارای ۱۴ اتاق عمل پیشــرفته میباشــد که از میان آنها چهار اتاق عمل مجهز به دســتگاه(MRI (Intraoperative MRIبــوده و امــکان اســکن بیمــار حیــن جراحــی را فراهــم مــیآورد. همچنیــن دو اتــاق عمــل دیگــر بــه جراحــی استروتا کســی اختصــاص داده شــده و دارای ارتبــاط درجــه ۱ بــه اتــاق سیتیاســکن ۶۴ اســایس اســت. اســتفاده از طرحهــای مذکــور،شــانس موفقیــت در اعمــال جراحــی را دو چنــدان خواهــد کــرد.

در مجموعــه تخصصــی فــوق یــک اتــاق عمــل هیبریــد مجهــز بــه دســتگاه آنژیوگرافــی و دو اتــاق عمــل جراحــی ســتون فقــرات و پنــج اتــاق عمــل بــرای ســایر جراحیهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بیمارســتان فوقتخصصــی علــوم اعصــاب ایــران دارای ۵۷ تخــت ICU مغــز و اعصــاب بــه همــراه ۱۶ تخــت POST-ICU , ۲۶۲ تخــت بســتری عــادی، ۲۴ تخــت ســرپایی اورژانــس و ۲۰ تخــت بــرای بســتری نــوزادان و کــودکان بــوده و همچنیــن دارای کلینیــک تخصصــی بــا ۵۵ مطــب بــرای پذیــرش و مشــاوره بیمــاران ســرپایی اســت.
ایــن کلینیــک نیــز دارای شــش اتــاق عمــل کــه دو اتــاق عمــل جراحیهــای عمومــی و چهــار اتــاق عمــل مربــوط بــه جراحــی هــای چشــم بــوده اســت. در طبقــه منفــی یــک بخشهــای اســکوپی (شــامل آندوســکوپی، برنوکوســکوپی، کولونوســکوپی)،ERCP؛ رادیولــوژی(شــامل سیتیاســکن ۶۴ اســایس، ماموگرافــی دیجیتــال، فلوئوروســکوپی، رادیولــوژی دیجیتــال، و دو دســتگاه ســونوگرافی) قــرار گرفتهاســت.

اتاق های عمل

تعداد ۱۴ اتاق عمل پیشرفته ، ۴ اتاق عمل مجهز به MRI و دو اتاق جراحی استروتاکسی

بخش ICU

تعداد ۳۳ تخت ICU مغز و اعصاب و ۲۰ تخت Post-ICU

بخش رادیولوژی

سی تی اسکن ۶۴ اسلایس ، ماموگرافی دیجیتال ، فلوئوروسکوپی ، رادیولوژی دیجیتال و سونوگرافی

بخش تصویربرداری پزشکی

اندوسکپی ، برنوکوسکوپی ، کولونوسکوپی ، ERCP

ظرفیت های فناروانه

تجهیزات ویژه

در کنار تجهیزات تشخیصی پرتابل شامل C-arm و رادیولوژی و سونوگرافی پرتابل، بخش تصویربرداری تشخیصی بیمارستان نیز کاملترین مرکز تشخیصی کشور خواهد بود که شامل یک دستگاه MRI3 تسال، یک دستگاه ۵/MRI1 تسال با امکانات تخصصی رادیوتراپی ،Spectral CT( اسالیس ۲۵۶ سیتیاسکن دستگاه یک ،)MR-RT یک دستگاه فلورسکوپی، رادیولوژی دیجیتال، آنژیوگرافی سقفی پریفرال، سونوگرافی و ماموگرافی دیجیتال همراه با پردازشگر مرکزی میباشد که امکان پردازش کلیه تصاویر به صورت یکپارچه توسط جدیدترین و کاربردیترین نرمافزارهای پردازش با ۲۰-۱۵ کاربر همزمان وجود خواهد داشت.
همچنین بخش پزشکی هستهای به دو دستگاه پیشرفته پتاسکن و دو دستگاه گاما کمرا مجهز میشود، که یکی از مهمترین بخشهای تشخیص سرطان خواهد بود.
تجهیزات بخش رادیوتراپی شامل یک دستگاه درمان SRS می باشد که در منطقه خاورمیانه اولین دستگاه با این تکنولوژی است که میتواند تومورهای نواحی حساس مانند مغز و یا ر یه و کبد را بدون انجام جراحی از بین برده و در آن واحد ۱۶ نقطه متاستاتیک را همزمان درمان کند . تجهیزات دیگر این بخش توانایی درمان تمامی انواع سرطانها با آخریت تکنیکهای درمانی مانند VMAT,IGRT,IMRT و Hyper Arc داشته که برای اولین بار در ایران در حال ورود تجهیزاتی می باشیم که توانایی درمان سرطان با این دقت و کیفیت را دارا میباشند.
دستگاه برا کیتراپی و سیتیاسکن سیموالتور(Big Bore CT-sim) نیز در این بخش جای گرفتهاند تا مجموعهای کاملی از پیشرفتهترین راهکارهای تشخیصی و درمانی سرطان را تشکیل دهند.

ظرفیت های علمی آموزشی

نیرو انسانی

یکــی از سیاســتهای مدیریــت پــروژه بیمارســتان، تامیــن نیــرو ی انســانی متخصــص بــرای بهکارگیــری در ایــن مجموعــه  اســت. لــذا همزمــان بــا ســاخت بیمارســتان، جلســات متعــدد آزمــون و گزینــش از میــان نخبــگان دانشــگاه هــای علــوم  پزشــکی کشــورمان توســط دکتــر ســمیعی و تیــم پزشــکی همــراه و همچنیــن ر یاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار شــد. کــه  در نهایــت مقــرر شــده تعــداد ۶۰ فارغالتحصیــل نخبــه در علــوم پزشــکی مرتبــط مغــز و اعصــاب بعــد از انجــام مصاحبههــای  تخصصــی بــرای گذرانــدن دوره دکتــرای تخصصــی در کشــور آلمــان از ســوی موسســه خیریــه بورســیه شــوند و پــس از بازگشــت بــه کشــور در بیمارســتان بیــن المللــی علــوم مغــز و اعصــاب ایــران مشــغول بــه خدمــت رســانی شــوند. کــه تاکنــون در حــدود
نیمــی از ایــن تعــداد دورههــای بورســیه علمــی را گذراندهانــد. همچنیــن موسســه خیریــه متوســلین بــه امــام رضــا)ع( در نظــر دارد بــرای رفــاه حــال مراجعــه کننــدگان بــه ایــن مجموعــه درمانــی و  آموزشــی، پــروژه هــای جنبــی ماننــد هلــی پــد، پارکینــگ طبقاتــی، هتــل، ســالن هــای اجتماعــات و  هایپرمارکــت در  راســتای تامیــن رفــاه بیمــاران، همراهــان، اســاتید و میهمانــان مدعــو بــرای کنگــره هــای علمــی و پزشــکی در شــرف طراحــی  و ســاخت مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت، بیمارســتان  بیــن المللــی علــوم مغــز و اعصــاب ایــران در عیــن حــال کــه پــروژه ای پیشــرو و گســترده از لحــاظ کمــی و کیفــی در حــوزه خدمــت رســانی بــه مراجعــه کننــدگان اســت، نــه تنهــا هیــچ ســهامدار و  مالــک شــخصی و هیــچ نهــاد و ارگان دولتــی و غیــر دولتــی نــدارد بلکــه تمامــی عوایــد حاصــل از راه انــدازی ایــن مجموعــه توســط موسســه خیریــه امــام رضــا علیــه الســلام صــرف امــور عــام المنفعــه و خیریــه ای خواهــد شــد.

اخبار بیمارستان

نتیجه ای پیدا نشد

فهرست